Feed URL:

Tue, 17 Oct 2017 1:00:06 EDT
Sho Matsuno; Masahiro Yamashina; Yoshihisa Sei; Munetaka Akita; Akiyoshi Kuzume; Kimihisa Yamamoto; Michito Yoshizawa. Exact mass analysis of sulfur clusters upon encapsulation by a polyaromatic capsular matrix, Nature Communications, 2017, 8, 749

Tue, 17 Oct 2017 0:59:52 EDT
Sho Matsuno; Masahiro Yamashina; Yoshihisa Sei; Munetaka Akita; Akiyoshi Kuzume; Kimihisa Yamamoto; Michito Yoshizawa. Exact mass analysis of sulfur clusters upon encapsulation by a polyaromatic capsular matrix, Nature Communications, 2017, 8, 749

Tue, 17 Oct 2017 0:41:19 EDT
Tao Zheng; Zaixing Yang; Daxiang Gui; Zhiyong Liu; Xiangxiang Wang; Xing Dai; Shengtang Liu; Linjuan Zhang; Yang Gao; Lanhua Chen; Daopeng Sheng; Yanlong Wang; Juan Diwu; Jianqiang Wang; Ruhong Zhou; Zhifang Chai; Thomas E. Albrecht-Schmitt; Shuao Wanga. Overcoming the crystallization and designability issues in the ultrastable zirconium phosphonate framework system, Nature Communications, 2017, 8, 15369

Tue, 17 Oct 2017 0:41:10 EDT
Tao Zheng; Zaixing Yang; Daxiang Gui; Zhiyong Liu; Xiangxiang Wang; Xing Dai; Shengtang Liu; Linjuan Zhang; Yang Gao; Lanhua Chen; Daopeng Sheng; Yanlong Wang; Juan Diwu; Jianqiang Wang; Ruhong Zhou; Zhifang Chai; Thomas E. Albrecht-Schmitt; Shuao Wanga. Overcoming the crystallization and designability issues in the ultrastable zirconium phosphonate framework system, Nature Communications, 2017, 8, 15369

Tue, 17 Oct 2017 0:40:59 EDT
Tao Zheng; Zaixing Yang; Daxiang Gui; Zhiyong Liu; Xiangxiang Wang; Xing Dai; Shengtang Liu; Linjuan Zhang; Yang Gao; Lanhua Chen; Daopeng Sheng; Yanlong Wang; Juan Diwu; Jianqiang Wang; Ruhong Zhou; Zhifang Chai; Thomas E. Albrecht-Schmitt; Shuao Wanga. Overcoming the crystallization and designability issues in the ultrastable zirconium phosphonate framework system, Nature Communications, 2017, 8, 15369

Tue, 17 Oct 2017 0:40:51 EDT
Tao Zheng; Zaixing Yang; Daxiang Gui; Zhiyong Liu; Xiangxiang Wang; Xing Dai; Shengtang Liu; Linjuan Zhang; Yang Gao; Lanhua Chen; Daopeng Sheng; Yanlong Wang; Juan Diwu; Jianqiang Wang; Ruhong Zhou; Zhifang Chai; Thomas E. Albrecht-Schmitt; Shuao Wanga. Overcoming the crystallization and designability issues in the ultrastable zirconium phosphonate framework system, Nature Communications, 2017, 8, 15369

Tue, 17 Oct 2017 0:40:41 EDT
Tao Zheng; Zaixing Yang; Daxiang Gui; Zhiyong Liu; Xiangxiang Wang; Xing Dai; Shengtang Liu; Linjuan Zhang; Yang Gao; Lanhua Chen; Daopeng Sheng; Yanlong Wang; Juan Diwu; Jianqiang Wang; Ruhong Zhou; Zhifang Chai; Thomas E. Albrecht-Schmitt; Shuao Wanga. Overcoming the crystallization and designability issues in the ultrastable zirconium phosphonate framework system, Nature Communications, 2017, 8, 15369

Mon, 16 Oct 2017 22:15:39 EDT
Dong, Xiu-Yan; Li, Xiao-Yan; Liu, Ling-Zhi; Zhang, Han; Ding, Yu-Jie; Dong, Wen-Kui. Tri- and hexanuclear heterometallic Ni(ii)‒M(ii) (M = Ca, Sr and Ba) bis(salamo)-type complexes: synthesis, structure and fluorescence properties, RSC Adv., 2017, 7, 76, 48394

Mon, 16 Oct 2017 22:15:39 EDT
Dong, Xiu-Yan; Li, Xiao-Yan; Liu, Ling-Zhi; Zhang, Han; Ding, Yu-Jie; Dong, Wen-Kui. Tri- and hexanuclear heterometallic Ni(ii)‒M(ii) (M = Ca, Sr and Ba) bis(salamo)-type complexes: synthesis, structure and fluorescence properties, RSC Adv., 2017, 7, 76, 48394

Mon, 16 Oct 2017 22:15:38 EDT
Dong, Xiu-Yan; Li, Xiao-Yan; Liu, Ling-Zhi; Zhang, Han; Ding, Yu-Jie; Dong, Wen-Kui. Tri- and hexanuclear heterometallic Ni(ii)‒M(ii) (M = Ca, Sr and Ba) bis(salamo)-type complexes: synthesis, structure and fluorescence properties, RSC Adv., 2017, 7, 76, 48394

1 2 3 4 5 6 Next »

Got a web page? Want to add this automatically updating news feed? Just copy and paste the code below into your HTML.